Galeria Miejska BWA Tarnów
11.12.2015 – 24.01.2016
ul Słowackiego 1, 33-100 Tarnów
t. +48 14 6888820
www.bwa.tarnow.pl

web_tar_1

Otwarcie wystawy: 10.12, g. 18:30

Program towarzyszący:

03.12.2015, g. 18:00 – 


spotkanie z artystą i promocja katalogu
 z udziałem Nuno Farii (CIAJG Guimarães), Eglantiny Monteiro, Sylwii Serafinowicz (MWW Wrocław) i Ewy Łączyńskiej-Widz (BWA Tarnów), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3

09.12.2015, g. 16:30 – spotkanie z artystą, Aula ASP w Krakowie, pl. Matejki 13 Interdyscyplinarne Koło Artystyczno-Naukowe IKAN

11.12.2015, g.17:00 – spacer z artystą po wystawie i zwiedzanie Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki z dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzejem Szpunarem, zbiórka na placu Kazimierza

12.01.2016, g. 18:00 – Malarstwo po wielkiej zmianie – wykład Jakuba Banasiaka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), BWA w Tarnowie

14.01.2016, g. 18:00 – Alternatywne Trójmiasto lat 8o – wykład Roberta Jarosza (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), BWA w Tarnowie

CASA COSMOS. HOMEMADE PAINTINGS to wystawa, która sumuje ostatnie lata twórczości Jarosława Flicińskiego. Prezentuje obrazy, prace na papierze, obiekty i fotografie. Obrazy powstały niemal na przeciwległym biegunie kontynentu, w portugalskim Esteval, gdzie artysta mieszka i pracuje. Jak mówi: Obrazy potrzebują czasu. Ten peryferyjny zakątek Europy idealnie nadaje się do koncentracji i długiej pracy w samotności. Malarstwo uzupełniają obiekty znalezione w okolicy portugalskiego domu. Przedmioty są ważne. U Portugalczyków powszechny jest animizm przypisujący obiektom cechy osobowe i ideę duszy. Poza galerią, wystawa ma swoją cześć w przestrzeni miasta – wokół Mauzoleum gen. Bema oraz w witrynie blisko Rynku, gdzie w Muzeum Okręgowym przechowywane są fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki. Postać gen. Bema – biografia i legendy – stały się nieoczekiwanym tarnowskim kontekstem wystawy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Tarnowa.

Opening: 10.12.2015, 6.30 p.m.

Exhibition programme:

03.12.2015, 6.00 p.m.  - meeting with the artist and promotion of the catalogue with Nuno Faria (CIAJG, Guimarães), Eglantina Monteiro, Sylwia Serafinowicz (MWW Wrocław) and Ewa Łączyńska-Widz (BWA Tarnów), Museum of Modern Art, Warsaw, ul. Pańska 3

09.12.2015, 4.30 p.m. – meeting with the artist, Academy of Fine Arts, pl. Matejki 13, Kraków

11.12.2015, 5 p.m. – a walk with the artist around the exhibition and a tour of Jan Styka’s
The Transylvanian Panorama with Andrzej Szpunar, the director of the Regional Museum in Tarnów

12.01.2016, 6 p.m. –Painting after the Great Change – Jakub Banasiak’s lecture (Academy of Fine Arts in Warsaw)

14.01.2016, 6 p.m. – An Alternative Tricity of 1980s – Robert Jarosz’s lecture (Museum of Modern Art, Warsaw)

CASA-COSMOS: HOMEMADE PAINTINGS is an exhibition that sums up the last few years of Jarosław Fliciński’s artistic practice. It presents paintings, works on paper, and objects. The paintings were created at the far end of the continent, in Esteval, Portugal, where the artist lives and works. As he says, “Paintings need time.” This peripheral corner of Europe is a perfect place to concentrate and work long hours in solitude. The paintings are complemented by objects found in the vicinity of his Portuguese home. Objects are important. The Portuguese commonly believe in animism: personal characteristics and the idea of a soul are attributed to objects. Outside tha gallery, the exhibition is partly located in the space of the city – around the Mausoleum of General Józef Bem and in a display window close to the Market Square, where in the Regional Museum fragments of Jan Styka’s The Transylvanian Panorama are kept. The figure of General Bem – his biography and legends – have become a surprising Tarnów context of the exhibition.