ĆWICZENIA IDEOLOGICZNE – SKOKI DO WODY
EXERCISES IN IDEOLOGY – JUMPS INTO THE WATER

Fundacja RAZEM PAMOJA
Kraków
10.09-21.10.2016
curator: Robert Jarosz

www.facebook.com/ksiegarniawystawa
www.ksiegarniawystawa.pl/ksiegarnia.html

Video performans, dwie fotografie, obraz, szyba i intuicja Artysty – czyli jak nie dać się zwieźć iluzjom historii, nie poddać się kolektywnemu myśleniu i nie ulec szaleństwu totalitaryzmu.
W 1993 roku Jarosław Fliciński namalował w swej gdańskiej pracowni pierwsze obrazy z cyklu Skoki do wody. Zapraszając do współpracy performera osobnego, Gary Hell’a, wnikliwie odczytał rzeczywistość, odrzucając zwalniający z myślenia obowiązujący mit o “końcu historii”.
Ćwiczenia ideologiczne manifestują indywidualizm i rozkładają na atomy chore rojenia o nad-człowieku i kulcie wodza, zdzierając pseudopoważną zasłonę z totalitarnych gestów i ironicznie ośmieszając propagandę opartą na pogardzie dla ludzi

A video performance, two photographs, a painting, a glass pane and the Artist’s intuition – or how not to get seduced by the illusions of history, not to give in to collective thinking and not to succumb to the madness of totalitarianism.
In 1993, in his Gdańsk studio, Jarosław Fliciński painted the first paintings from his cycle Jumps into the Water. When he invited Gary Hell, an autonomous performer, to cooperation, he offered an inquisitive reading of reality, renouncing the then dominant, thought-numbing myth of ‘the end of history’.
Exercises in Ideology are a manifestation of individualism and atomise the sick fantasies of the superhuman and the cult of the master, tearing down the pseudo-serious veil of totalitarian gesturing and ironically mocking the propaganda relying on a contempt towards people.

Robert Jarosz

photo: Bartosz Przybył